(วีรวงศ์ปญฺญาวุฑฺโฒ)* พระครูภาวนาวีรานุสิฐวิ. 2017. “รูปแบบการสอบอารมณ์กลุ่มเพื่อการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยาแก่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 8 (ฉบับพิเศษ):351-65. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130065.