กุสโล พระมหาสมโภชน์ (แดงสวัสดิ์). 2017. “รูปแบบการส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาด้วยหลักพุทธธรรม”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 8 (ฉบับพิเศษ):402-18. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130076.