สุรวิทย์ เกษมศรี. 2017. “การพัฒนารูปแบบการจัดการองค์กรของชมรมผู้สูงอายุ ตามแนวคิดการเสริมสร้างพลังอำนาจ”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 8 (ฉบับพิเศษ):435-48. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130080.