โสตถิสวัสดิ์ ภัลลภา. 2017. “รูปแบบการจัดการด้านการบริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดอุบลราชธา”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 8 (ฉบับพิเศษ):497-518. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130100.