เสริฐผล สมบัติ, และ คุณุรัตน์ ประสิทธิ์. 2018. “การปรับตัวเพื่อความมั่นคงของชุมชนเสี่ยงภัยแล้งในลุ่มน้ำชีตอนบน”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 (1):20-34. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130618.