สมสุข สุทธยา, อำพันสุขโข สุวภัทร, และ ดำจุติ ยาภรณ์. 2018. “การให้บริการการท่องเที่ยวของตลาดน้ำคลองแห”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 (1):43-60. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130620.