คุรุพันธ์ ณรงค์ศักดิ์. 2018. “แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำในการบริหารสโมสรฟุตบอลอาชีพที่มีประสิทธิภาพ”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 (1):73-78. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130622.