ศรีสุข กฤษฎา, และ โพธิ์สิงห์ ภักดี. 2018. “การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ: โครงการรับจำนำข้าว”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 (1):102-10. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130626.