ศิริญาณ วัฒนชัย, เจริญศิริ วิทยา, และ โพธิ์สิงห์ ภักดี. 2018. “รูปแบบที่ส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 (1):111-24. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130629.