คำสิงห์ ปะนะชัย. 2018. “ยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดอำนาจเจริญ1”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 (1):125-37. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130631.