ภู่ทอง พิศรวัส, และ วิศวธีรานนท์ อัมพวัลย์. 2018. “รูปแบบการจัดการหอศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 (1):210-22. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130649.