งามสุทธิ ปริญญ์, และ จันทร์ศิริสิร พชรวิทย์. 2018. “การบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 (1):223-37. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130650.