จันทนุกูล วัชราภรณ์, และ เคณาภูมิ สัญญา. 2018. “โมเดลบทบาทความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 (1):254-70. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130652.