ทุมเมฆ ปรีดี, เคณาภูมิ สัญญา, และ โกศลกิติอัมพร เสาวลักษณ์. 2018. “การพัฒนาความตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 (1):271-84. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130654.