กเปี่ยม จตุพล รั. 2018. “การศึกษาพัฒนาช่องเปิดรับแสงธรรมชาติเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงห้องสอนศิลปะ”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 (2):41-56. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/161044.