โททำ บุญมี, โกศลกิตติอัมพร เสาวลักษณ์, และ เคณาภูมิ สัญญา. 2018. “การสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 (2):105-22. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/161061.