อุปนิสากร วิภาพรรณ, และ ศรีหล้า พิเชฐ. 2018. “แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 (2):182-89. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/161094.