บุดดาพงษ์ จำรัส, มูลสิน วรภูริ, เสมานู ณัฐภัทร, และ ฉายรัศมีกุล วสันต์. 2018. “บทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการสร้างจิตสำนึก แก่เยาวชนในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 (2):201-11. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/161097.