จันทร์เกตุ นิสัย, และ อินทร์หม้อ สุรีรัตน์. 2018. “พฤติกรรมการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาที่มีผลต่อความสำเร็จในการเรียน ของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 (2):237-44. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/161104.