อุดมวิทยไพศาล ศักดิ์สิน. 2019. “Theoretical Conceptual Framework of People Behaviors”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10 (1):293-306. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/167644.