รติคุณูปกร รักพงษ์. 2019. “บทบาทของการยางแห่งประเทศไทยในการพัฒนายางพาราทั้งระบบ”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10 (2):259-69. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/179988.