ผลพิกุล ณัฏฐ์พัฒน์. 2019. “การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากความหมายนามเต็มของ ‘กรุงเทพมหานคร’”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10 (2):1-15. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/180894.