บุญชัย พนิดา, สมนึก ปริวรรต, และ ศักดิ์ศิริโสภณ พรชัย. 2019. “รูปแบบการตลาดที่เหมาะสมของผู้ประกอบการ ฟาร์มฮัก ป.อุบล จังหวัดอุบลราชธานี”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10 (2):172-83. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/183947.