นาถ้ำนาค พิชญ์จิรา, ศักดิ์ศิริโสภณ พรชัย, และ สมนึก ปริวรรต. 2019. “กลยุทธ์ทางการตลาดงานนิทรรศการเทศกาลพันธุ์ไม้งามเมืองอุบล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10 (2):144-57. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/184257.