คงถาวร ขวัญใจ. 2019. “วิวัฒนาการละครใน”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10 (1):175-87. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/196701.