ภิรมย์รักษ์ เฉลิมชัย. 2019. “การสร้างสรรค์การขึ้นลอยในการแสดงโขน”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10 (1):188-200. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/196705.