นาดี อัศวิน. 2019. “สรรเสริญพระบารมี บทเพลงสำคัญดุริยางค์เหล่าทัพและตำรวจ : ลักษณะทางดนตรีจากวงโยธวาทิต: ลักษณะทางดนตรีจากวงโยธวาทิต”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10 (1):241-55. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/196762.