กุนอก ยัง. 2019. “การศึกษาหลักศรัทธาตามแนวคิดพระพุทธศาสนาเถรวาท ของชาวพุทธจังหวัดอุบลราชธานี”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 7 (1):67-76. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/205674.