สนธีระ ธนธรรศ, วงษ์มณฑา เสรี, กฤษฎาพงษ พรรณวิภา, และ เตชคณา ชุษณะ. 2019. “ยุทธศาสตร์การสร้างตราสินค้าของกลุ่มธุรกิจเครื่องสำอางสมุนไพร จากภูมิปัญญาไทย เพื่อการแข่งขันในประชาคมอาเซียน”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 7 (1):93-103. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/205706.