บานฤทัย ถนอมพล, และ กุลบุญญา ประสิทธิ์. 2019. “บทบาทหน้าที่กำนันแหนบทองคำ : ศึกษากรณี นายถนอม วอทอง ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 7 (1):271-82. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/206378.