จันทวารา รฐา. 2019. “ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ต่อโปรแกรมสื่อความหมาย ทางธรรมชาติ ของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 7 (1):301-11. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/206433.