บรรจุแก้ว กุลธีร์. 2019. “วิจารณ์งานเขียน “ผู้หญิงในเพลงเทิ้งใหญ่เทิ้งยาว”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 7 (1):313-17. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/206435.