จันทร์เพ็ญ นพดล. 2019. “นิราศขุนช้างขุนแผน : จากบทเสภาถึงบทนิราศ”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 7 (2):13-37. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/206565.