(สนิท ฉนฺทปาโล) พระครูสาทรปริยัติคุณ, บุญปู่ สมศักดิ์, และ งามประโคน สิน. 2019. “ภาวะผู้น�ำเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 7 (2):127-42. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/206590.