ไชยศรีสุข สุมาลินี. 2019. “การศึกษาโวหารภาพพจน์ในบทเพลง : เพลงติดอันดับ 25 ในเว็บไซต์ songlyrics.Com”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 7 (2):325-39. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/206678.