ครองบุญ ศิรวัฒน์. 2019. “บทบาทการสร้างสันติภาพในทิเบตของทะไลลามะ”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 7 (2):363-82. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/206701.