สารัง นายประยุทธ. 2019. “ภาวะการณ์ดิ้นรนและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10 (2):73-83. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/208040.