ลงกรณ์ พระราชรัตนา, มูลยาพอ เจษฎา, นามเกตุ สมเดช, และ สินธุ์นอก บุญส่ง. 2019. “ศึกษาเชิงสำารวจและอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี ทางพระพุทธศาสนา จังหวัดหนองคาย”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 8 (1):13-26. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/210198.