ทุมเมฆ ปรีดี, และ โพธ์สิงห์ ภักดี. 2019. “การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย : สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคม อาเซียน”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 8 (1):110-30. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/210248.