โพชารี ลินจง. 2019. “ความพึงพอใจต่อการใช้บริการนวดแผนไทยในเขตเทศบาลเมือง มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 8 (1):131-41. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/210255.