หวังชื่น สันติ. 2020. “การวิจัยสร้างสรรค์เรื่องการผูกมัด ถักทอ”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11 (2):36-49. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/227234.