โททำ อวิรุทธ์. 2020. “The Analysis Of Chang Yuan Chinese National Opera”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11 (2):78-86. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/240247.