เธียรถาวร ญาณาธร. 2020. “การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11 (2):293-308. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/242053.