เพชรูจี มนัญชยา. 2021. “มอญรับเสด็จ : การสร้างสรรค์นาฏกรรมจากประวัติศาสตร์และการรำมอญปทุมธานี”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 12 (1):99-113. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/243145.