นิยมาภา ต้นน้ำ. 2021. “ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์และคุณภาพการให้บริการเน็ตฟลิกซ์ (Netflix) ในเขตกรุงเทพมหานคร”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 12 (1):331-43. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/244512.