บุดดาวงศ์ เนตรน้ำทิพย์. 2021. “การศึกษากลวิธีการแปลชื่ออาหารไทยเป็นภาษาจีน : กรณีศึกษา ร้านอาหารไทยในนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 12 (1):171-84. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/245688.