ศรีเจริญวงศ์ วชิรพงศ์. 2021. “การส่งเสริมบทบาทสตรีในทางการเมือง : เปรียบเทียบกับต่างประเทศ”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 12 (2):73-88. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/245768.