ชูกิตติคุณ ระวีวรรณ, และ นิลพลับ ชาตยา. 2021. “อิทธิพลของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อ ความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมสีเขียว”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 12 (1):1-14. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/245864.