นาดี อัศวิน. 2022. “ASEAN Way : บทเพลงประจำชาติกลุ่มอาเซียน การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิต”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 13 (1):138-50. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/248260.