รุ่งหมี พรวิภา, และ จิตตรุทธะ ชนิดา. 2022. “วัฒนธรรมองค์การในการรับรู้ของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 13 (1):176-90. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/248510.